• 1-1
 • 2-1
 • 3-1
 • 2211121
 • අපි කවුද

  අපි කවුද

  විවිධ අයදුම්පත් පර්යේෂණ මත අවංක අවධානය යොමු වසර 15 කටත් වඩා සෙලියුලෝස්. අපි ඔබ වෙනුවෙන් වේගවත් හා නැතිකර දමන විශේෂඥ දැනුම ලබා දෙයි.
 • අපේ කැමැත්තෙන්

  අපේ කැමැත්තෙන්

  අවංකකම වේගවත්, කාර්යක්ෂමතා සහයෝගිතා
 • අපගේ නිෂ්පාදන

  අපගේ නිෂ්පාදන

  මිල හා කාර්ය සාධනය අනුව විශිෂ්ට අගය වන අතර ඔබගේ අවශ්යතා HPMC HEC EC කොළඹ මහ නගර සභාව RDP කිරීමට තරගය සඳහා සහාය දෙන උසස් තත්ත්වයේ අමුද්රව්ය
 • පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන

  පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන

  විශේෂඥ දැනුම, නව සකස්කිරීම, නව කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නිෂ්පාදන

වෙබ් පිටු බලය කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත

අපි ගැන

වෙබ් පිටු බලය කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත
 • banner01
 • 112211
 • 112111

අපි කවුද

15 කට වඩා වැඩි years.Our නිෂ්පාදන පුළුල් ලෙස මැලියම්, බයින්ඩර්, pickling කාරකය ආධාර, plasticizers, ආරක්ෂක කලිල, ස්රැති අකුරු, ස්ථායීකරණ නියෝජිතයන්, ඝනකම් හා ජලය-රඳවා තබා ගැනීම නියෝජිතයන් ලෙස කාර්මික ෙයදවුම් විවිධ භාවිතා සෙලියුලෝස් වන ඉල්ලුම් පර්යේෂණ මත අවංක අවධානයක්.
15 කට වඩා වැඩි years.Our නිෂ්පාදන පුළුල් ලෙස මැලියම්, බයින්ඩර්, pickling කාරකය ආධාර, plasticizers, ආරක්ෂක කලිල, ස්රැති අකුරු, ස්ථායීකරණ නියෝජිතයන්, ඝනකම් හා ජලය-රඳවා තබා ගැනීම නියෝජිතයන් ලෙස කාර්මික ෙයදවුම් විවිධ භාවිතා සෙලියුලෝස් වන ඉල්ලුම් පර්යේෂණ මත අවංක අවධානයක්.

නව Arrivalls

වෙබ් පිටු බලය කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත
WhatsApp Online Chat !